ads

ID FULL NGUA

ItemID Desc
2399  |  Táo Hồng Mã
1423  |  Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
2400  |  Ô Vân Đạp Tuyết
3012  |  Tuyệt Ảnh
3021  |  Lý Phi Sa
3392  |  Hồng Ly
3393  |  Lục Tung
2507  |  Trục Nhật
2508  |  Truy Tinh Trục Nhật
2870  |  Bôn Tiêu
3516  |  Ô Truy
3364  |  Hàn Sương
3365  |  Hàn Sương Sảnh Ảnh
3366  |  Tiểu Hắc
3367  |  Bạch Vũ
3598  |  Vạn Lý Yên Vân Chiếu
3639  |  Truy Tinh Trục Nhật
4045  |  Thánh Đề
4046  |  Truy Phong Lôi Báo
4050  |  Long Mã
4051  |  Mộng Yểm
4583  |  Bão Nguyệt Ủng Tinh Câu
4047  |  Hàn Sương (Ngoại Trang) 
4048  |  Hàn Sương Ảnh (Ngoại Trang) 
4049  |  Tiểu Hắc (Ngoại Trang) 
4861  |  Tử U Linh Lộc
4862  |  Vân Mị Linh Lộc
4867  |  Tinh Mang-Vân Mị Linh Lộc
4735  |  Hàn Sương (30 Ngày)
4736  |  Hàn Sương Sảnh Ảnh (30 Ngày)
4737  |  Tiểu Hắc (30 Ngày)
4865  |  Tử U Linh Lộc (1 Năm)
4866  |  Vân Mị Linh Lộc (1 Năm)
4868  |  Tinh Mang-Vân Mị Linh Lộc (1 Năm)
4859  |  Long Lân Phượng Vũ
5359  |  Đại Thiên Sứ Chi Câu

No comments